Portal Web

Drepturile si obligatiile pacientilor

DREPTURILE SI OBLIGAIILE PACIENTILOR

 

Art.58. Drepturile si obligatiile pacientilor conform Legii nr. 46/2003 a drepturilor pacientului;
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanataii si a Contractului cadru privind
condiiile acordarii asistenei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

A. Definiii :

1.Pacient = persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza servicii de sanatate .
2. Discriminare = distincia care se face între persoane aflate în situaii similare pe baza rasei,
sexului, vârstei, apartenena etnica, originii naionale sau sociale, religiei, opiunilor politice
sau antipatiei personale.
3.Îngrijiri de sanatate = servicii medicale, servicii comunitare si servicii conexe actului medical
4.Intervenie medicala = orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic
preventiv, terapeutic sau de reabilitare .
5. Îngrijiri terminale = îngrijirile acordate unui pacient cu mijloace de tratament disponibile,
atunci când nu mai este posibila îmbunatairea prognozei fatale a starii de boala, precum si
îngrijirile acordate în apropierea decesului.

B. Drepturi generale ale pacienilor

Drepturile pacienilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 si Normele de Aplicare prin
Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 386/2004;
– Pacienii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înalta calitate de care spitalul dispune,
în conformitate cu resursele umane, financiare si materiale ale unitaii;
– Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana fara nici o discriminare;
-Pacientul are dreptul de a se deplasa in incinta spitalului in mod permanent, cu exceptia
perioadelor in care se efectueaza vizita medicala si a cazurilor in care recomandarea
medicala este sa stea la pat.
-pacientul in stare grava precum si cel nedeplasabil are dreptul de a fi insotit de un
apartinator pentru asigurarea unei permanente asistente, avand drept scop rezolvarea
imediata a necesitatilor sale biologice/medicale.

C. Dreptul pacientului la informaia medicala

-Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare
-Pacienii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înalta calitate de care spitalul dispune, în
conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
-Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale
disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
-Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitaii si statutului profesional
al furnizorilor de servicii de sanatate.
-Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe
care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
-Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interveniilor medicale
propuse, a riscurilor poteniale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile
propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale,
precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
-Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat în cazul în
care informaiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferina.
Informaiile se aduc la cunostina pacientului într-un limbaj respectuos, clar,
cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaste limba
româna, informaiile i se aduc la cunostina în limba materna ori în limba pe care o cunoaste
sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.
-Pacientul are acces la datele medicale personale care se inscriu in foaia sa de observatie
clinica generala in timpul internarii, aceasta realizandu-se la solicitarea sa cu aprobarea
medicului curant si a medicului sef de sectie.
-Pacientul are dreptul de a cere în mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta
persoana care sa fie informata în locul sau.
-Rudele si prietenii pacientului pot fi informai despre evoluia investigaiilor,
diagnostic si tratament, cu acordul scris al pacientului, consemnat in foaia de observatie.
-Pacientul are dreptul de a cere si de a obine o alta opinie medicala.
-Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al
investigaiilor, diagnosticului, tratamentului si îngrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
-Consimamântul pacientului privind intervenia medicala
-Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o intervenie medicala asumându-si, în
scris, raspunderea pentru decizia sa; consecinele refuzului sau ale opririi actelor medicale
trebuie explicate pacientului.
-Când pacientul nu îsi poate exprima voina, dar este necesara o intervenie
medicala de urgena, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o
exprimare anterioara a voinei acestuia.
În cazul în care se cere consimamântul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie
implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înelegere.
În cazul în care furnizorii de servicii medicale considera ca intervenia este în interesul
pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa îsi dea consimamântul, decizia este declinata
unei comisii de arbitraj de specialitate.
Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacienii internai în spitale si din 2
medici pentru pacienii din ambulator.
Consimamântul pacientului este obligatoriu în cazul participarii sale în învaamântul medical
clinic si la cercetarea stiinifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiinifica persoanele care
nu sunt capabile sa îsi exprime voina, cu excepia obinerii consimamântului de la
reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si în interesul pacientului.
Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicala fara consimamântul sau, cu
excepia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii
suspectarii unei culpe medicale.

D. Eliberarea unei copii dupa foaia de observatie clinica generala sau dupa alte
documente medicale se face la solicitarea scrisa a pacientului, solicitare adresata
managerului spitalului si inregistrata in registrul de intrari iesiri al spitalului.
Solicitarea se va face cu precizarea obligatorie a urmatoarelor date de identificare a pacientului, respectiv apartinatorului:

o NUME SI PRENUME
o CNP
o SERIE SI NUMAR CARTE DE IDENTITATE/ BULETIN IDENTITATE
o DATA ELIBERARII
o DOMICILIUL STABIL
In cazul in care nu sunt cunoscute toate aceste date, in solicitarea adresata conducerii
spitalului se va face mentiunea, in scris, cu privire la completarea datelor de
identificare, precum si scopul pentru care se doreste accesul la documentele medicale
respective, cu caracter confidential.
Copia foii de observatie se va elibera numai pacientului respectiv sau reprezentantilor
sai legali ( care au obligatia de a-si dovedi cu documente aceasta calitate) sau se va
trimite pacientului la adresa indicata in cerere, prin posta, cu confirmare de primire.
Evidena tuturor intrarilor si iesirilor de unitai arhivistice în/din depozitul arhivei este
consemnata de catre arhivarul unitaii într-un registru de evidenta.
Scoaterea documentelor din evidena arhivei se face numai cu aprobarea managerului
SPITALULUI.
Dosarul medical F.O.C.G. se arhiveaza lunar in cadrul sectiilor, iar la încheierea anului
se depun pe baza procesului verbal la arhiva Spitalului.
Accesul pacienilor la foile proprii de observaie
Se va respecta Legea Drepturilor Pacienilor, alineatul referitor la faptul ca au acces la toata
documentaia medicala proprie (în perioada internarii si dupa), personal si cu avizul medicuui
curant / medicul sef de secie
* la Foile de Observaie ale pacienilor vor avea acces:
– medicul curant
– medicul rezident care este repartizat sa lucreze cu medicul curant al pacientului
– medicul sef de secie
– Directorul Medical
– Managerul spitalului
– medicul de garda (daca starea de sanatate a pacientului necesita un consult sau se
agraveaza pe parcursul garzii)
– medicii de alte specialitai medicale de la camerele de garda ale altor spitale, daca medicul
curant / medicul de garda a solicitat un consult interdisciplinar, care va fi si consemnat în
foaia de observaie
– comisia de expertiza medicala a capacitaii de munca
– organe de control (instane de judecata / Poliie / Parchet / IML / alte organe de cercetare)
– psihologul
– asistentul social
– asistentul medical
– registratorul medical
– personalul arhivei
– studeni, masteranzi, doctoranzi, care desfasoara lucrari de licena / dizertaie / doctorat sub
directa îndrumare a unui cadru universitar dintr-o universitate cu care spitalul are contract de
colaborare cu conditia ca acestia sa semneze o declaratie pe proprie raspundere ca nu vor
face publice datele de identificare ale pacientului, pastrand anonimatul acestuia si ca vor
folosi datele medicale strict in scopul stiintific anterior precizat.
Pacienii nu vor avea acces la foile de observaie proprii (acestea nu vor sta pe pat / la
îndemâna), decât cu cerere scrisa si aprobata de catre Conducerea spitalului (dupa acordul
prealabil al medicului curant si al sefului de secie).
Infirmierele sau aparinatorii pacienilor nu vor avea acces la F.O.C.G.
Medicii din alte secii ale spitalului nu vor avea acces (cu excepia dosarelor aflate în arhiva
în momentul reinternarii pacientului), decât daca acestia sunt numii de catre Directorul
Medical pentru a face parte din:
Documentele medicale pe care pacienii au dreptul sa le primeasca la externare sunt:
>> biletul de externare, în care trebuie scrise concluziile tuturor examenelor clinice efectuate
pe parcursul internarii (daca este cazul, se va detalia întregul consult), rezultatele
examinarilor clinice si investigaiilor paraclinice – EEG, ECG, CT, RMN si tratamentul iniiat si
urmat pe parcursul internarii
>> scrisoare medicala, care trebuie sa cuprinda tratamentul necesar si recomandari catre
medicul de familie
>> schema de tratament
>> reeta compensata / gratuita (daca pacientul dovedeste calitatea de asigurat)
>> concediu medical (cu meniunea ca se va nota în F.O. nr. C.M. si nr. Reetei medicale
eliberate)
E. Baza de date cu statistica spitalului. Se pastreaza de catre salariaii Compartimentului
de Statistica al spitalului, în modalitate electronica Platformele SIUI electronice, pe perioada
nedeterminata începând din 2008, respectiv 2010.
La aceste informaii au acces:
– Serviciul statistic
– Serviciul Financir – Contabil
– Manager
– Director Medical
– CAS MB
– Echipele de cercetare stiinifica
F. Aspecte legislative si Concluzii:
1) Operatiunile care duc la eliberarea unor certificate / adeverinte, ce contin date medicale
ale unor persoane ce sunt sau au fost pacienti ai spitalului, trebuie sa se desfasoare cu
respectarea confidentialitatii informatiilor, asa cum prevad urmatoarele acte normative:
– Legea 677 / 2001 pentru protectia peresoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatia a acestor date;
– Ordinul avocatului poporului nr. 52 / 18.04.2002, privind aprobarea cerintelor minime de
securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal;
– Legea nr. 46 / 2003 privind drepturile pacientilor
2) Spitalul poate elibera adeverinte / certificate, curpinzand informatii medicale privind starea
de sanatate a pacientilor, in urmatoarele variante de solicitare a acestor date:
a) a.1. La cererea personei in cauza (pacientului), exprimata in scris.
Cererea va cuprinde datele de identitate ale solicitantului, respectiv nume si prenume,
data completa a nasterii, prenumele parintilor, seria si numarul actului de identitate
(bulletin / carte de identitate, conform OUG nr. 97 / 2005, aprobata cu modificari prin
Legea nr. 290 / 2005), codul numeric personal, adresa de domiciliu, date despre
perioada internarii in spital, scopul solicitarii, semnatura.
a.2. La cererea indirecta a persoanei in cauza, exprimata prin reprezentantul sau legal.
a.3. In cazul copiilor minori, reprezentantii legali ai acestora sunt, de regula, parintii.
În atare situaii, la cererea pe care o formuleaza, in afara datelor precizate la lit.a.1., se
vor adauga seria, numarul si emitentul Certificatului de nastere si se vor atasa copii
legalizate de pe actul de identitate al parintelui si de pe Certificatul de nastere al copilului.
a.4. Reprezentantul legal al minorului poate fi, conform art. 108 – 123 Cod Civil, tutorele.
In acest caz, in cuprinsul cererii sale, in afara datelor de la lit.a.1., acesta va specifica
numarul si data documentului de instituire a tutelei si va atasa o copie legalizata a
acesteia.
a.5. Reprezentantul legal al persoanei adulte poate fi tutorele sau curatorul.
In aceste cazuri, in afara datelor prevazute la lit.a.1., se vor preciza in cerere, numarul,
data si emitentul documentului de instituire a tutelei / curatelei si se va atasa o copie
legalizata a acestui document.
Actele uzuale eliberate frecvent în spital, la cererea pacienilor sunt:
– Certificate medicale, care cuprind toate internarile pe care pacientul în cauza le-a avut în
Spitalul ,,Sf. Luca”, diagnosticele la externare, secia în care pacientul a fost internat si
numele medicului care la externare a semnat si parafat diagnosticul. Certificatul astfel
redactata va purta semnatura Directorului Medical al spitalului si stampila Biroului de
Externari.
Astfel de Certificate se redacteaza la cererea pacientului sau a reprezentatntului legal al
acestuia, de regula în atenia Comisiei de Expertiza sau a Comisiei de Handicap.
b) La cererea unor terti
b.1. Cu acordul explicit exprimat in scris al personei in cauza, conform art. 22 din Legea 46 /
2003 privind drepturile pacientului, art. 5-7 din Legea 677 / 2001.
Cererea trebuie sa cuprinda datele prevazute la lit.a.1.
3. Spitalul va elibera adeverinte / certificate cu datele medicale ale unor persoane ce sunt
sau au fost pacienti ai spitalului, fara acordul explicit al acestora, in urmatoarele situatii:
a. La solicitarea scrisa a organelor de ancheta judiciara (Politie, Parchet);
Solicitarea va cuprinde datele de identificare ale persoanei juridice respective (denumnire,
sediu, cod fiscal), nr. dosar de ancheta, va purta numar de iesire, numele si prenumele
reprezentantului legal si stampila unitatii respective.
b. La solicitarea instantelor judecatoresti;
Solicitarea va cuprinde datele prevazute la lit. a), precum si numarul dosarului de instanta,
completul,termenul, obiectul, partile.
a. La solicitarea instututiilor de Medicina Legala – Comisiilor de expertiza medico –
legala, conform prevederilor art. 2, art.15 si art.17 din Ordonanta Guvernului nr.1 /
2000, privind organizarea si functionarea institutiilor de Medicina Legala.
b. La solicitarea unei Comisii de Expertiza a Capacitatii de Munca, respectiv Comisii
pentru expertizarea gradului de Handicap, conform art.16 si 17 din Ordinul
Ministrului Sanatatii si Secrertarului de stat pentru persoanele cu handicap nr. 90 /
2002 si Legii 448 / 2006.
c. La solicitarea medicului de familie, care trebuie sa cuprinda datele de identificare ale
cabinetului (nume si prenumele medicului de familie, numarul si data inregistrarii in
Registrul unic al cabinetelor de medicina de familie, sediul, nr. de fisa medicala al
pacientului inscris pe lista medicului respectiv). Cadrul legal: art. 228 alin. (1) din
Legea nr.95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si
completarile ulterioare.
d. La solicitarea Casei de asigurari de Sanatate, in cadrul derularii contractului de
furnizare de servicii medicale spitalicesti, conform art. 249 si 251 din Legea nr. 95 /2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
e. La solicitarea unei alte unitati medicale. Solicitarea va cuprinde datele de identificare
ale respectivei unitati sanitare (denumire, sediu, cod fiscal), va purta semnatura
reprezentantului legal si stampila unitatii.
În solicitare, se va preciza scopul pentru care aceasta a fost formulata.
G. Dreptul la confidenialitatea informaiilor si viaa privata a pacientului
Toate informaiile privind starea pacientului, rezultatele investigaiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confideniale chiar si dupa decesul acestuia.
Informaiile cu caracter confidenial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi da
consimamântul explicit sau daca legea o cere în mod expres.
În cazul în care informaiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditai,
implicai în tratamentul pacientului, acordarea consimamântului nu mai este obligatorie.
Pacientul are acces la datele medicale personale.
Orice amestec în viaa privata, familiala a pacientului este interzis, cu excepia cazurilor în
care aceasta imixtiune influeneaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate si
numai cu consimamântul pacientului.
Sunt considerate excepii cazurile în care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru
sanatatea publica.
Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de
sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în masura posibilitailor,
mediul de îngrijire si tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial. Pacientul internat
are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
Personalul medical sau nemedical din unitaile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul
nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa îl recompenseze altfel decât
prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitaii respective.
Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pâna la ameliorarea starii sale de sanatate
sau pâna la vindecare.
Continuitatea îngrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unitai
medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina
generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare pacienii
au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
INFORMAIILE CU CARACTER CONFIDENIAL
– Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
– Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi da
consimtamântul explicit sau daca legea o cere în mod expres.
– În cazul în care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati,
implicati în tratamentul pacientului, acordarea consimtamântului nu mai este obligatorie.
– Pacientul are acces la datele medicale personale.
– Medicul va pastra secretul profesional si va aciona în acord cu dreptul legal al fiecarei
persoane la respectul vieii sale private din punctul de vedere al informaiilor referitoare la
sanatatea sa.
– Obligaia medicului de a pastra secretul profesional este opozabila inclusiv faa de
membrii familiei persoanei respective.
– Obligaia medicului sa pastreze secretul profesional persista si dupa ce persoana
respectiva a încetat sa îi fie pacient sau a decedat.
– Transmiterea datelor referitoare la sanatatea persoanei
– Medicul, la solicitarea persoanei în cauza, o va informa pe aceasta sau pe persoana
desemnata de aceasta cu privire la orice informaie pe care o deine referitoare la starea de
sanatate a persoanei în cauza.
– Derogari de la regula pastrarii secretului profesional
– Derogarile de la dreptul fiecarei persoane la respectul vieii sale private din punctul de
vedere al informaiilor referitoare la sanatate sunt numai cele prevazute în mod expres de
lege.
– In cadrul procesului de cercetare, participarea persoanelor cu tulburari psihice se face
atat cu consimtamantul lor cat si cu consimtamantul familiei (ori, in lipsa familiei, a
reprezentantilor lor legali).
– Informatiile confidentiale pot fi folosite pentru cercetare si publicate numai in conditiile
pastrarii anonimatului pacientilor participanti la programul de cercetare (cu exceptia cazurilor
cand este mentionat in scris acordul pacientilor si al familiei sau al reprezentantilor sai legali).
– Pacientii spitalizati fara consimtamantul lor nu pot fi folositi ca subiecti de cercetare.

Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca"